MITEN TEHDÄ LÄHETYSTYÖTÄ
JA NAUTTIA SIITÄ!

Cordell Vail - Esko Aromaa - Mirja Aromaa

See This Page In English
"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Matthew 28:19-20

Saarnatkaa Minun Evankeliumiani


Tämä web-sivu ei ole tarkoitettu millään tavalla olemaan “kirkon ohjelma” lähetystyön tekemisessä. Se ainoastaan ehdottaa meille asioita, joiden olemme huomanneet auttavan meitä paremmin seuraa-maan jo olemassa olevia kirkon jäsenlähetystyöohjelmia kuten on korostettu ”Saarnatkaa minun evankeliumiani”-kirjassa. Teidän jäsenlähetystyönne oppaana tulisi olla kirkon käsikirja ”SAARNATKAA MINUN EVANKELIUMIANI”. Voitte nähdä käsikirjan koko tekstin suomeksi seuraavalla web-sivulla: http://www.lds.org/languages/additionalmanuals/preachgospel/PreachMyGospel___00_00_Complete__36617_fin_.pdf
JOITAKIN EHDOTUKSIA MITTEN JA MIKSI TEHDÄ LÄHETYSTYÖTÄ


Perhe Julistus Maailmalle

MEIDÄN TODISTUKSEMME MAAILMALLE
Meidän Todistuksemme Maailmalle

SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖSUUNNITELMA
Sivulla 232 kirjassa Saarnatkaa minun evankeliumiani sanotaan: ”Monet seurakunnat ovat huomanneet, että seurakunnan lähetystyösuunnitelman laatiminen edistää seurakunnan lähetystyötä. Tällaiseen suunnitelmaan voi sisältyä tavoitteita, aloitteita ja toimintoja, jotka auttavat seurakunnan jäseniä kutsumaan ihmisiä kuulemaan evankeliumia.” Tässä on seurakunnan lähetystyöohjelma, jonka me olemme kehittäneet ”Saarnatkaa minun evankeliumiani”-kirjan kehotuksen perusteella.
Täysin toimiva seurakunnan lähetystyösuunnitelma
Järjestäytyminen Pappeuden Toiminnan Mukaan

PERHEEN LÄHETYSTYÖSUUNNITELMA
Saarnatkaa minun evankeliumiani-kirjan sivulla 232 sanotaan myös, ” Myös yksittäiset ihmiset ja perheet hyötyvät sellaisen suunnitelman laatimisesta, sillä se ohjaa heidän lähetystyöponnistelujaan.”
Miksi tehdä lähetystyötä - Tehdä ero
Miksi perheemme tekee lähetystyötä
Miksi en koskaan halua itseäni kutsuttavan palanneeksi lähetyssaarnaajaksi
Uskon saaminen
Miten asettaa ja saavuttaa päämääriä

IHMISTEN ETSIMINEN JA LÖYTÄMINEN
Edelleen sivulla 232 kirjassa Saarnatkaa minun evankeliumiani sanotaan, ”Jäsenten tulee käyttää jokaista kunniallista keinoa etsiä ihmisiä, jotka ovat halukkaita kuuntelemaan palautuksen sanomaa. Heidän tulee keskittyä etsimään isiä, äitejä ja lapsia, jotka tulevat kirkkoon perheenä.”
Toimivia tapoja kohdata ihmisiä
USKO- Pyydä Herralta - että joku kysyisi sinulta
Vääränlaisen rukouksen pitäminen (työn alla)

ESIMERKKEJÄ JOISTAKIN MENESTYKSISTÄ, JOITA MEILLÄ ON OLLUT
Alma 26:22
Niin, sen, joka tekee parnnuksen ja osoittaa uskoa ja tuo julki hyviä tekoja ja rukoilee alati, lakkaamatta – sellaisen annetaan ilmiottaa asioita, joita ei ole koskaan ilmoitettu; niin, ja sellaisen annettan johdattaa tuhansia sieluja parannukseen, niin kuin meidän on annettu johdattaa nämä veljemme parannukseen.


Presidentti Spencer W. Kimball sanoi:

“Wilford Woodruff kastoi kaksituhatta ihmistä ollessaan lähetystyössä Englannissa muutamassa kuukaudessa ja ....Heber C. Kimball kastoi 1,800 muutamassa kuukaudessa....On olemassa satoja muita veljiä, jotka ovat kastaneet kymmeniä, viisiä kymmeniä ja satoja lähetystyönsä aikana. Onko mahdollista, että kukin teistä voi kehittyä Wilford Woodruff’ksi ja Brigham Young’ksi, jotka voivat kastaa satoja ja tuhansia? Voimmeko kohottaa tavoitteitamme? (Lähetysjohtajien seminaari, kesäkuu 1975)

Lainattuaan sitä hienoa jaetta Mormonin kirjasta, jossa Alma puhuu tuhansien sielujen tuomisesta Herralle, presidentti Kimball sanoi sitten, “Kuulitteko sanan tuhansia? ....Ei satoja, ei tusinoita, ei kymmeniä vaan tuhansia....Herra...tietää, mitä nämä sanat merkitsevät ja kun hän käyttää sanaa tuhansia, hän tarkoittaa tuhansia. Ja tuhannessa on kymmenen sataa!” (Lähetysjohtajien seminaari, kesäkuu 1978)

(Lainaukset ovat vanhin Ezra Taft Bensonin – 12 apostolin koorumin presidentin – Ensign – heinäkuu, 1985
Presidentti Kimball’in Näky lähetystyöstä, artikkeli)


Veden saaminen jonon päähän
Vieläpä armeija voi olla lähetyskenttä (Englanniksi)

VASTAUKSIA JOIHINKIN VAIKEISIIN KYSYMYKSIIN, JOITA PERHEELTÄMME ON KYSYTTY TEHDESSÄMME JÄSENLÄHETYSTYÖTÄ
Miten voit selittää moniavioisuuden harjoittamisen varhaisessa MAP-kirkkossa
MAP Suomalinen Temppeli Ilmoitus

(vielä työn alla)
Olemmeko kristittyjä?
Ovatko mormonit uudestisyntyneitä?
Menevätkö kaikki ne helvettiin, jotka eivät ole syntyneet uudelleen?
Ovatko Kristus ja Jumala sama olento?
Onko Jumalalla käsin kosketeltava ruumis?
Tunnusomaisia piirteitä Kristuksen tosi kirkosta Raamatusta etsittynä.
Mitä Raamattu ja Mormonin kirja tuovat mieleen?
Miksi tarvitsemme Mormonin kirjan vaikka meillä jo on Raamattu?
Kirjoittiko Joseph Smith Mormonin kirjan?

(ja vielä paljon muuta tulossa!!!!)


KONFERENSSIPUHEITA, JOTKA AUTTAVAT TEITÄ
VASTAAMAAN KYSYMYKSIIN TEHDESSÄNNE JÄSENLÄHETYSTYÖTÄ:

Menkää siis
Me voimme kaikki olla mukana lähetystyössä. Se on Herran työtä, ja Hän auttaa meitä tekemään sitä.
Silvia H. Allred puhe
Ensimmäinen Neuvonantaja Apuyhdistyksen Ylimmässä Johtokunnassa
http://lds.org/conference/talk/display/0,5232,23-19-955-3,00.html

Lokakuu 2008

Voiko meillä olla muita pyhiä kirjoituksia kuin Raamattu?
Tämä puhe auttaa vastaamaan kirjoitusten kohtaa Ilmestyskirja 22:19, jossa sanotaan: "Jos joku ottaa pois joitakin tämän ennustuksen kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu.
Vanhin Jeffrey R. Hollandin puhe
Kahdentoista apostolin koorumista

Sanani eivät milloinkaan lakkaa
Huhtikuu 2008

Kun Konstantinus tuli kristityksi neljännellä vuosisadalla, hän kutsui kokoon suuren kokouksen oppineita miehiä, toivoen, että he voisivat tehdä päätöksen Jumaluuden tosi luonteesta. He pääsivät sopimukseen eri näkökohdista. Tuloksena oli Nikean uskontunnustus 325 jKr. Tästä ja myöhemmistä uskontunnustuksista on siitä lähtien tullut jumaluuden luonteen opin julistus useimmille kristityille. Herra on täyttänyt lupauksensa, että hänen evankeliuminsa tulee olemaan kuin kivi, joka irtoaa vuoresta ilman käden kosketusta.
Presidentti Gordon B. Hinckleyn puhe
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti
Vuoresta irronnut kivi
Lokakuu 2007

Kun keisari Konstantinus kääntyi kristityksi, hän oli tietoinen papiston erimielisyydestä koskien jumaluuden luonnetta. Yrittäessään voittaa tämän hän kokosi sen ajan huomattavia jumaluusoppineita Nikeaan vuonna 325. Jokainen läsnäolija antoi mielipiteensä näkemyksestään. Väittelystä tuli yhä kovempi. Kun yksimielistä päätöstä ei voitu tehdä, tehtiin kompromissi. Se tuli tunnetuksi Nikean uskontunnustuksena ja sen useimmat kristityt uskovaiset lausuvat sen perusosat….Miten kiitollinen olenkaan, että tässä kirkossa emme tukeudu ihmisten tekemiin lausuntoihin Jumaluuden olemuksesta.
Presidentti Gordon B. Hinckleyn puhe
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti
Asiat, joista minulla on tieto
Huhtikuu 2007

Palautuksen kirjoitukset eivät kilpaile Raamatun kanssa; ne täydentävät Raamattua.
Vanhin Russell M. Nelsonin puhe
Kahdentoista apostolin koorumista

Pyhien kirjoitusten todistuksia
Lokakuu 2007

Me olemme Herran Jeesuksen Kristuksen ja hänen Pyhän Raamattunsa ilmoitetun sanan totisia seuraajia.
Vanhin M. Russell Ballardin puhe
Kahdentoista apostolin koorumista

Pyhän Raamatun ihme
Huhtikuu 2007

Jumala ilmaisee edelleen itsensä ihmiskunnalle, kuten hän on tehnyt kaikkina ajanjaksoina, kun hän on valtuuttanut palvelijoitansa maan päällä.
Vanhin L. Tom Perryn puhe
Kahdentoista apostolin koorumista

"Me uskomme kaiken, mitä Jumala on ilmoittanut"
Lokakuu 2003

Kun muut kysyvät sinulta uudestisyntymisestä tämä puhe auttaa sinua vastaamaan kysymyksiin MAP näkökulmasta.
Vanhin D. Todd Christoffersonin puhe
Kahdentoista apostolin koorumista

Uudestisyntynyt
Huhtikuu 2008

Uskon kautta Kristukseen, me voimme valmistautua hengellisesti ja vapautua synnistä, upottautua ja tulla kyllästetyksi hänen evankeliumillaan ja puhdistautua ja tulla sinetöidyksi Pyhän Hengen lupauksella. …..sinä ja minä synnymme uudestaan kun pysymme Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa (Kurkku ja Pikkelsi puhua)
Vanhin David A. Bednarin puhe
Kahdentoista apostolin koorumista

Teidän täytyy syntyä uudesti
Huhtikuu 2007

Meiltä on usein kysytty, mitä uskomme jumaluudesta.
Ihmiset kaikkialla maailmassa, kaikissa lahkoissa ja eri vakaumuksin haluavat tietää, Kuka on Jumala?
Mikä on hänen suhteensa Jeesukseen Kristukseen?
Ja mikä on meidän suhteemme heihin?
Vanhin Robert D. Hales'in puhe
Kahdentoista apostolin koorumista

Todistuksen saaminen Isästä Jumalasta, Hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä
Huhtikuu 2008

Me selvitämme, että on itsestään selvää kirjoitusten mukaan, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat erillisiä persoonia, kolme eri olentoa.
Vanhin Jeffrey R. Hollandin puhe
Kahdentoista apostolin koorumista

Ainoa todellinen Jumala ja Jeesus Kristus, jonka Hän on lähettänyt
Lokakuu 2007

Ensimmäinen totuus, jonka olen oppinut oli Jumaluuden luonne. Tosi kristillinen oppi, että jumaluuden muodostavat kolme eri olentoa oli tiedossa Raamatun aikoina.
Vanhin Gary J. Colemanin puhe
Seitsenkymmen koorumista

"Äiti, olemmeko me kristittyjä?"
Huhtikuu 2007

Kaikkein tavallisin kysymys, jonka kuulemme, on hyvin tavallinen ja kuulu suunnilleen näin: "Kerro minulle vähän kirkostasi." Avainsana tässä on "vähän." He eivät sano, "Kerro minulle kaikki mitä tiedät ja sitten lähetä muita kertomaan minulla kaiken muun."
Tässä on neljä aihetta, jotka auttavat jotakuta tänään saamaan peruskäsityksen kirkosta.
Vanhin M. Russel Ballardin puhe
Kahdentoista apostolin koorumista

Usko, perhe, tietoa ja hedelmiä
Lokakuu 2007

Koska totuus on ainoa tarkoituksenmukainen perusta, jolle voimme rakentaa viisaat päätöksemme, miten voi osoittaa mikä on todella totta?
Vanhin Richard G. Scott'in puhe
Kahdentoista apostolin koorumista

Totuus, oikeiden päätösten pohja
Lokakuu 2007

Ilmaisu jonakin päivänä on vaarallinen, kun sillä tarkoitetaan "ei tänä päivänä". "Jonakin päivänä aion tehdä parannuksen." "Jonakin päivänä aion antaa hänelle anteeksi." "Jonakin päivänä aion puhua ystävälleni kirkosta." "Jonakin päivänä aion aloittaa kymmenysten maksamisen.""Jonakin päivänä aion palata temppeliin." "Jonakin päivänä..."
Vanhin Henry B. Eyringin puhe
Kahdentoista apostolin koorumista

Tänä päivänä
Huhtikuu 2007

Me jaamme suunnattomasti vastuuta olemalla sellaisia kuin Herra haluaa meidän olevan ja tekevän sitä, mitä hän haluaa meidän tekevän. Olemme osa suurta liikettä - kokoamassa hajotettua Israelia.
Vanhin Russell M. Nelsonin puhe
Kahdentoista apostolin koorumista

Hajallaan olevan Israelin kokoaminen
Lokakuu 2006

Me uskomme, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on palautettu alkuperäinen kirkko, jonka Jeesus Kristus perusti.
Presidentti James E. Faustin puhe
Toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa

Kuninkaallinen papisto
Huhtikuu 2006

Tässä on puhe, joka auttaa sinua vastaamaan kysymykseen, miksi tarvitsemme elävän profeetan.
Vanhin Jeffrey R. Hollandin puhe
Kahdentoista apostolin koorumista

Profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksensaajia
Lokakuu 2004

Ja tässä on vanhin Hollandin puhe, jossa hän viittaa Ralph Waldo Emersoniin. Jos haluat lukea koko asian:

"Oikean opettajan tehtävänä on näyttää meille, että Jumala on, ei ollut; että hän puhuu, ei puhunut…." "Ja minun velvollisuutenani on sanoa teille, että uuden ilmoituksen tarve ei ole koskaan ollut suurempi kuin nyt."
Ralph Waldo Emersonin puhe
Esitetty ennen aikuisten luokkaa Divinityn yliopistossa, Cambridgessa, sunnuntai-iltana, heinäkuun 15., 1838

Divinityn koulun puheita


Mikä on vastauksesi kun ystäväsi kysyvät sinulta, "Mitä Mormonin kirja opettaa?"
Vanhin Dallin H. Oaksin puhe
Kahdentoista apostolin koorumista

Kaikkia ihmisiä kaikkialla
Huhtikuu 2006

Sinun ja minun, tänään ja aina, on todistettava Jeesuksesta Kristuksesta ja selvitettävä palautuksen sanomaa….Lähetystyö on hengellisen identiteettimme ja perinteemme julistamista
Vanhin David A. Bednarin puhe
Kandentoista apostolin koorumista

Lähetyssaarnaajaksi tuleminen
Lokakuu 2005

Meidän tulee valmentautua auttamaan lähetyssaarnaajia löytämään ne taivaallisen Isämme lapset, jotka omaksuvat palautuksen sanoman.
Vanhin M. Russell Ballardin puhe
Kahdentoista apostolin koorumista

Jäsenlähetystyön välttämättömyys
Huhtikuu 2003

Seuraavassa Vanhin M. Russel Ballardin puhtaaksi kirjoitettu puheteksti, joka on pidetty Brigham Young University-Hawaii'n valmistujaisseremoniassa 15.
Uuden median käyttö kirkon työn tukemiseksi
Joulukuuta 2007

Jokaiselle, joka haluaa tulla paremmaksi jäsenlähetyssaarnaajaksi ja haluaa tietää miten tukea lähetyssaarnaajia, 'Saarnatkaa minun evankeliumiani' on täynnä voimakkaita ideoita ja näkemyksiä.
Vanhin Erich W. Kopischken puhe
Seitsenkymmen Koorumista

Saarnatkaa minun evankeliumiani - jäseniä ja lähetyssaarnaajia yhdistävä väline
Lokakuu 2007


Vanhin Hugh B. Brown oli lakimies Kanadasta palvellessan Englannissa ennen toisen maailmansodan syttymistä. Tässä on puhe, jonka hän piti vuosia myöhemmin BYU:ssa, jossa hän kertoo keskustelusta, joka hänellä oli lakimiehenä kuuluisan tuomarin kanssa Englannissa. He keskustelivat millaisia olisivat tosi profeetan merkit myöhempinä aikoina. Hän toimi kahdentoista apostolin koorumin apulaisena pitäessään tätä puhetta Brigham Youngin yliopistossa 2. lokakuuta 1955.
Vanhin Hugh B. Brownin puhe
Kahdentoista Apostolin Koorumin Apulainen
Profeetan henkilökuva (englannin kielinen)

Myöhempien aikojen pyhät käyttävät sanoja pelastunut ja pelastus ainakin kuudessa eri merkityksessä.
Vanhin Dallin H. Oaks
kahdentoista apostolin koorumista
Huhtikuu 1998
Oletko pelastettu?

Uuden median käyttö kirkon työn tukemiseksi
Seuraavassa vanhin M. Russel Ballardin puhtaaksi kirjoitettu puheteksti, joka on pidetty Brigham Young University-Hawaii'n valmistujaisseremoniassa
15. joulukuuta 2007.
Uuden median käyttö kirkon työn tukemiseksi


Tällä web-sivulla oleva materiaali on tekijän, eikä sen ole tarkoitus edustaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon virallisia oppeja tai uskomuksia.

Mistä apua sukututkimukseen Suomessa
takaisin kotisivulle